Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Zabudol som heslo

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať

Vážení zákazníci, dne 16.8.2019 bude z technických důvodů uzavřena naše prodejna v Praze. Děkujeme za pochopení.

Reklamačný poriadok pre podnikateľov

Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

Tento Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného podnikateľom alebo právnickou osobou prostredníctvom on-line obchodu www.DÍLYNAKOTLE.cz od našej spoločnosti:
DÍLYNAKOTLE sro., So sídlom č.p. 134, 544 55 Dubenec
IČ: 01814842, DIČ: CZ01814842, zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 32377, adresa pre doručovanie: Dílynakotle sro, Dubenec 134, 544 55, Dubenec, telefónne číslo: 494 900 158, kontaktný e -mail: info@dilynakotle.cz

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

1.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • je v ujednaném množství;
 • odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
  Prodávající poskytuje záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby v délce 12 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží kratší záruční doba.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

2. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PRÁVA KUPUJÍCÍHO ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.

2.2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • odstranění vady opravou věci;
 • přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy.

2.3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 • odstranění vady; nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit. Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

2.5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • kupující použil věc ještě před objevením vady;
 • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

2.6. Upozorňujeme, že bude-li způsobem řešení reklamace výměna zboží nebo odstranění vady dodáním nového dílu, neběží od výměny zboží či dodání nového dílu nová záruční doba ani lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, tato doba a lhůta však neběží po dobu, po níž kupující nemohl zboží užívat.

3. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.

3.2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

4. POSTUP PŘI REKLAMACI

4.1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

4.2. Závazný postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
 • kupující je povinen písemně informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
 • reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

4.3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží, včetně všech výše uvedených dokumentů!!

4.4. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2017.

1. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA CHYBY

1.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • je v dohodnutom množstve;
 • zodpovedá akosti a prevedení, ktoré boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté, prípadne podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, prípadne podľa účelu vidieť zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý;
 • za chybu tovaru je tiež považovaná situácia, kedy predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než aké bolo medzi nimi dohodnuté;
 • nemá právne vady, tj. k tovaru nemá majetkové práva tretia osoba a tovar je vybavené dokumenty a dokladmi potrebnými pre riadne užívanie tovaru.
  Predávajúci poskytuje záruku za akosť pre podnikateľov a právnické osoby v dĺžke 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru kratšia záručná doba.

1.2. Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

2. PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIE A PRÁVA KUPUJÚCEHO zo záruky za akosť

2.1. Práva kupujúceho z chybného plnenia sa riadi Občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117.

2.2. Ak je chyba tovaru podstatným porušením zmluvy, prináležia kupujúcemu tieto práva z chybného plnenia:

 • odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
 • odstránenie chyby opravou veci;
 • primeraná zľava z kúpnej ceny; alebo
 • odstúpenie od zmluvy.

2.3. Ak je chyba tovaru nepodstatným porušením zmluvy, môže kupujúci požadovať:

 • odstránenie chyby; alebo
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny.

2.4. O zvolenom spôsobe riešenia reklamácie je kupujúci povinný informovať predávajúceho pri oznámení vady, inak o ňom rozhodne predávajúci. Vykonanú voľbu je možné meniť len po dohode s predávajúcim. Pokiaľ kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť. Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vadu (najmä dodať chýbajúce dokumenty).

2.5. Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nemožno požadovať v prípade, že kupujúci nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v prípade, že:

 • došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • kupujúci použil vec ešte pred objavením vady;
 • kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; alebo
 • kupujúci vec predal ešte pred objavením chyby, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

2.6. Upozorňujeme, že ak bude spôsobom riešenia reklamácie výmena tovaru alebo odstránenie chyby dodaním nového dielu, nebeží od výmeny tovaru či dodanie nového dielu nová záručná doba ani lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia, táto doba a lehota však neplynie po dobu, po ktorej kupujúci nemohol tovar užívať.

3. NEMOŽNOSŤ UPLATNENIE PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA

3.1. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

3.2. Nároky zo zodpovednosti za chyby sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

4. POSTUP PRI REKLAMÁCII

4.1. Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

4.2. Záväzný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie môže kupujúci o reklamácii vopred informovať predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;
 • kupujúci je povinný písomne informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať poruchu a / alebo popísať, ako sa prejavuje;
 • reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru.

4.3. Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy bolo predávajúcemu doručené reklamovaný tovar, vrátane všetkých vyššie uvedených dokumentov !!

4.4. V súlade s občianskym zákonníkom má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musí uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.8.2017.

Tovar pridaný do košíka

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.