Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Zabudol som heslo

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov

Tento Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu www.DIELYNAKOTLE.sk od našej spoločnosti:
DIELYNAKOTLE sro ., so sídlom č.p. 134, 544 55 Apríl
IČO: 01814842, DIČ: CZ01814842, zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 32377, adresa pre doručovanie: Dielynakotle sro, Apríl 134, 544 95, Dub -mail: info@dilynakotle.cz

1. ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?

1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost, je-li tak uvedeno na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží.

1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

2.3. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 • a) Doplnění toho, co chybí
  Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
 • b) Sleva z kupní ceny
  Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží
  Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
  Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.
  Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.
 • d) Oprava věci
  Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
 • e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
  Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
  • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
  • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
  • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
  • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
  • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

 • a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • b) jste použili věc ještě před objevením vady;
 • c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 • d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

4. KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2. Reklamace přijímáme na naší adrese pro doručování nebo v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši doručovací adresu.

5.3. Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.8.2019.

1. ZA AKÉ CHYBY TOVARU ODPOVEDÁME?

1.1. Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodné na účel, na ktorý ste ju požadovali as ktorým sme súhlasili (ktorý uvádzame);
 • je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;

je vhodné na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem * ;

 • množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať * .
 • je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať *

Ďalej pre spotrebiteľov poskytujeme záruku za akosť, ak je tak uvedené na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru.

1.2. Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľa.

1.3. Pokiaľ sa vada tovaru prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, ibaže to povaha tovaru alebo vady vylučuje.

* Neplatí v prípade, keď sme vás pred uzavretím zmluvy zvlášť upozornili na to, že sa niektorá vlastnosť tovaru líši a vy ste s tým výslovne súhlasili

2. DO KEDY JE MOŽNÉ VYTÝKAŤ CHYBU TOVARU?

2.1. Pri nepoužitom tovare je možné prípadnú vadu vytknúť v dobe dvoch rokov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená doba dlhšia.

2.2. Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá možno prípadnú vadu vytknúť iba v uvedenej dobe.

2.3. V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely už nebeží nová doba pre vytknutie vád. Doba pre ich vytknutie sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať, tj najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

3. AKÉ PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA MÁTE?

3.1. Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174b.

3.2. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám patria najmä nasledujúce práva:

 • a) Právo na odstránenie chyby
  Podľa svojej voľby máte právo na odstránenie vady buď dodaním nového tovaru bez vady, alebo opravou veci, ibaže je vami zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že odstránenie vady je nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, inak vadu odstránime v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby sme vám tým nespôsobili značné ťažkosti, zohľadníme pritom povahu tovaru a účel, pre ktorý. ste ho zakúpili; .
 • b) Právo na primeranú zľavu alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy):
  Primeranú zľavu alebo vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:
  ○ sme odmietli vadu odstrániť alebo sme ju v rozpore s písm. a) neodstránili, alebo
  ○ sa vada prejavila opakovane, alebo
  ○ je vada podstatným porušením zmluvy, alebo
  ○ je z nášho vyhlásenia alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre vás.; alebo
  ○ nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nezjednáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie (vytknutie vady).

3.3. Primeraná zľava sa určuje ako rozdiel medzi hodnotou tovaru bez vady a chybného tovaru, ktorý ste obdržali.

4. KEDY NEDÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA UPLATNIŤ?

4.1. Práva z chybného plnenia vám nepatrí, ak:

 • ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
 • ste chybu sami spôsobili; alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci (hlavne tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

5. AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII?

5.1. Reklamáciu (vytknutie vady tovaru) u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5.2. Reklamácie prijímame na našej adrese na doručovanie alebo v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu doručovaciu adresu.

5.3. Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z vadného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady či opravou tovaru, alebo za podmienok uvedených v čl. 3.2 písm. b) tohto reklamačného poriadku o vrátení peňazí (odstúpení od zmluvy) či o primeranú zľavu z kúpnej ceny;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla, pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu;
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5. O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6. Pokiaľ zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7. Pri reklamácii vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8. V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. 2. 2023.

Tovar pridaný do košíka

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.