Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Zabudol som heslo

Som tu prvý krát a chcem sa zaregistrovať

Obchodné podmienky pre podnikateľov

Obchodné podmienky pre podnikateľov

TIETO Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len "Obchodné podmienky") SA riadi zmluvný PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE OBCHODE DIELY NA KOTLY umiestneného na webové rozhranie u www.DÍLYNAKOTLE.cz (ďalej len "webové rozhranie") medzi našou spoločnosťou:

DÍLYNAKOTLE sro., So sídlom č.p. 134, 544 55 Dubenec
IČ: 01814842, DIČ: CZ01814842, zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 32377, adresa pre doručovanie: Dílynakotle sro, Dubenec 134, 544 55, Dubenec, telefónne číslo: 494 900 158, kontaktný e -mail: info@dilynakotle.cz

ako predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou ako kupujúcim
(Obaja ďalej spoločne tiež len ako "ZMLUVNÉ STRANY"

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo iné zmluvy tu uvedené (ďalej len ako "zmluva") prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadi Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby , Podmienkami použitia webového rozhrania , a ďalej podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").

1.3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov .

1.4. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezme.

1.5. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s ich obsahom súhlasí.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2. Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom rozhraní alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

2.3. Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdené objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť.

2.4. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho.

2.5. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalené a vybavené potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

3.2. Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

3.3. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky vyplývajúce z porušeného obalu tovaru.

3.4. Okamžite po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je kupujúci povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

3.5. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

  • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
  • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou.

4.2. Pri platbe v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu tovaru je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov kupujúceho.

4.5. Platba tovaru je možná v slovenských korunách (Sk) alebo v eurách (EUR).

5. MOŽNOSTI ROZVIAZANIA kúpnej zmluvy

5.1 Odstúpenie od zmluvy

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktoré bolo dodané riadne, včas a bez vád.
Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a v prípadoch zmlúv dohodnutých elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
K vrátenému tovaru je kupujúci povinný priložiť:

  • kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru;
  • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na vzorovom tlačive) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak).

Všetky peňažné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho hradí kupujúci, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
Pokiaľ predávajúci zistí, že vrátený tovar od kupujúceho je poškodené, opotrebované, znečistené alebo čiastočne spotrebované, zodpovedá kupujúci za toto zníženie hodnoty tovaru.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva písomnou odstúpením od zmluvy účinnosti.

5.2 Ukončenie zmluvy dohodou

Kúpna zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán do 30 dní od prevzatia tovaru.
V prípade ukončenia kúpnej zmluvy dohodou má kupujúci nárok na vrátenie 50% z ceny tovaru.
Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva písomnou dohodou účinnosti.
Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od účinnosti písomnej dohody.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

6.1. Podmienky uplatnenie práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom pre podnikateľov a právnické osoby predávajúceho .

7. ochranu obchodného tajomstva a OBCHODNEJ POLITIKY PREDÁVAJÚCEHO

7.1. Pri dojednávaní zmluvy a jej plnenia môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

  • uchovávať ako dôverné;
  • neposkytnúť je bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
  • nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvy;
  • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

7.2. Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho robiť kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

8. registrácii na webovej ROZHRANIE

8.1. Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má povinnosť kupujúci uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môže predávajúci bez náhrady zrušiť. V prípade zmien v údajoch kupujúceho odporúča predávajúci previesť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

8.2. Prostredníctvom používateľského účtu môže kupujúci predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

8.3. Vezmite na vedomie, že predávajúci má právo užívateľský účet kupujúceho bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom účtu kupujúceho dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE webového rozhrania

9.1. Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah kupujúci nesmú meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu predávajúceho či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania kupujúci nesmie používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustí kupujúci akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť kupujúceho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je kupujúci ďalej povinní uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá jednaním kupujúceho podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opustenie webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru).

10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 24.5.2017

Tovar pridaný do košíka

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.